ผู้ที่เกิดวันไหนควรบูชาพระพุทธรูปปางอะไร (ตอนที่ 2)

ต่อกันด้วยพระพุทธรูปประจำวันเกิดที่เหลืออีก 4 วันซึ่งรวมถึงท่านที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนอ่านกันได้เลย

 

buddha_thursday

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางขัดสมาธิเพชร พระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนั่งขัดสมาธิ ฝามือทั้ง 2 หงายโดยที่มือขวาวางทับมือซ้ายซ้อนกันอยู่บนตักและขาขวาทับขาซ้ายเช่นกัน หลังจากการปราบพระยามารและเสนามารได้แล้วพระองค์ทรงเจริญสมาธิภาวนาจนบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุถฌาน คาถาบูชามีดังนี้

ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ

จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะ มันตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ

 

buddha_friday

ท่านที่เกิดวันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปอยู่ในลักษณะยืน มือทั้ง 2 ประสานอยู่ที่หน้าอกมือขวาทับมือซ้ายเท้าชิดติดกัน เป็นปางที่ทรงเห็นถึงระดับสติปัญญาในแต่ละคนที่เปรียบอย่างดอกบัว 4 แบบหรือบัวใต้น้ำนั้นเอง คาถาบูชามีดังนี้

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภี

ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตัน ตัมภะณามะเหฯ

 

buddha_saturday

ท่านที่เกิดวันเสาร์พระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปอยู่ในลักษณะคล้ายปางสมาธิแต่มีพญานาคแผ่พังพานคลุมพระเศียร ครั้งพระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขได้เกิดฝนตกติดต่อกันอยู่ 7 วัน 7 คืน ราชาแห่งนาคจึงได้ทำลำตัวให้เป็นที่ประทับและส่วนหัวจึงทำเป็นลักษณะคล้ายกับปกคลุมเพื่อมิให้พรพุทธเจ้าทรงต้องฝนและลมหนาวอีกทั้งป้องกันสัตว์ต่างๆ ที่จะเข้ามา  คาถาสวดบูชาดังนี้

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิ ชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

 

buddha_wednesday_night

ท่านที่เกิดวันพุธ กลางคืนพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ พระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนั่งบนศิลาห้อยขาทั้ง 2 ข้างมองด้านล่างเล็กน้อยมือซ้ายวางบนเข่าคว่ำลง มือขวาหงายขึ้นวางบนเข่าที่พื้นทางซ้ายมือมีช้างหมอบถวายน้ำทางขวามือมีลิงหมอบถวายรวงผึ้ง สาเหตุเกิดจากกลุ่มของพระธรรมธรและพระวินัยมีทะเลาะวิวาทเหตุเพียงเพราะน้ำในห้องน้ำที่เหลือเล็กน้อยทำให้ชาวบ้านที่มีศีลพากันคว่ำบาตรไม่บำรุงพระกลุ่มนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเข้าป่าจึงได้มีช้างปาริไลยกะและลิงที่คอยดูแลพระพุทธเข้า คาถาสวดบูชาดังนี้

สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

และนี้เป็นพระประจำวันเกิดสำหรับท่านที่เกิดในแต่ละวันลองหามาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านเอง