Category: พระพุทธรูปปางต่างๆ

พระพุทธรูปปางที่พบเห็นได้บ่อย

เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยมาอย่างช้านานสำหรับใครที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่เมื่อจำความได้ก็จะเห็นพระหรือพระพุทธรูปอยู่บ่อยครั้งด้วยประเพณีผสมกับความเชื่อหลายๆ ชั่วอายุคน พระพุทธรูปแต่เดิมแล้วสร้างขึ้นเพื่อสักการะเปรียบเสมอตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่คอยสั่งสอนให้ทุกคนทำความดียึดถือศีล หลักคำสอนที่พระองค์ได้เคยให้ไว้ก่อนหลังปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถที่ต่างกันจะเรียกว่า “ปาง” ในแต่ละปางก็จะมีเรื่องเล่าขานที่แตกต่างกันออกไปอีก ตามความเชื่อของไทยพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะมีทั้งหมด 8 ปางด้วยกันหากได้ห้อยติดตัวและสวดบูชาเป็นประจำจะถือเป็นสิริมงคลอย่างมากสมัยรัตนโกสินทร์มีปรากฏด้วยกัน 6 ปางตามประวัติศาสตร์พระพุทธรูปมีราว 73 ส่วนปางที่น่าสนใจมีดังนี้

Read More