หลักสำคัญเกี่ยวกับคำสอนพระพุทธศาสนา

ศาสนาพุทธ เป็นหนึ่งในศาสนาชื่อดังของโลก โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้กำหนดหลักสูตร รวมทั้งหลักธรรมคำสอนสำคัญ ๆ เอาไว้มากมายหลายประการ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้ตัดสินใจออกบวชโดยปฏิบัติตนตามคำสอนของท่านอย่างเคร่งครัด โดยมีจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่คือนิพพานในชาตินี้ หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธนั้น เป็นหลักธรรมที่เมื่อเรียนรู้แล้ว สามารถนำไปปฏิบัติตามกันได้ในทุก ๆ วัน เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับวันนี้ เราจะมาแนะนำให้คุณผู้อ่าน ได้ทำความเข้าใจกับหลักคำสอนสำคัญ ของพระพุทธศาสนา ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง และจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณผู้อ่านได้อย่างไร

news-site-Buddhist-teachings

หลักคำสอนทางศาสนาพุทธที่สำคัญ คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

อริยสัจ 4

ความจริงอันประเสริฐ ได้รับการยกย่องให้เป็นหลักคำสอนสำคัญที่สุด ของพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นคำสอนอันเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะช่วยให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เพื่อมุ่งสู่นิพพานในชาตินี้ ประกอบด้วย

 1. ทุกข์ คือ สภาพยาก ทรมาน สามารถเกิดได้ทั้งจากร่างกายและจิตใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 • สภาวทุกข์ หรือ ทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน คือ เกิด/แก่/เจ็บ/ตาย
 • ปกิณกทุกข์ หรือทุกข์จร อันเป็นทุกข์เกิดดับเกิดดับ สามารถเกิดขึ้นได้เรื่อย ๆ แล้วก็หายไป หลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาใหม่ เช่น ความเศร้า, อาการวิตกกังวล, ความแค้น เป็นต้น
 1. สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ อันมีบ่อเกิดมาจาก ตัณหา หรือ ความอยาก
 • กามตัณหา ความอยากในรูป รส กลิ่น เสียง ที่เข้ามาเป็นสิ่งยั่วยุ
 • ภวตัณหา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น อยากให้สิ่งที่ต้องการนั้นอยู่นาน ๆ
 • วิภวตัณหา คือ ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น อยากให้สิ่งที่ต้องการนั้นอยู่นาน ๆ
 1. นิโรธ หนทางแห่งความดับทุกข์ เป็นแนวทางในการดับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
 2. มรรค แนวทางปฏิบัติอันนำไปสู่ความดับทุกข์

ไตรลักษณ์

ความเข้าใจในลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ และเป็นเรื่องธรรมชาติ อันประกอบด้วย

 • อนิจจัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และธรรมชาติ
 • ทุกขัง ทุกปัจจัยจะอยู่ในสภาวะเดิมตลอดไปไม่ได้ ต้องมีการแปรปรวนไปตลอดเวลา
 • อนัตตา ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดที่แท้จริง

สำหรับในเรื่องไตรลักษณ์นี้ ในศาสนาพุทธยกย่องว่าเป็นคำสอนสูงสุด และทุกสิ่ง ทุกอย่าง ในจักรวาลล้วนเป็นอนัตตาด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งช่วยทำให้ปลงกับชีวิตได้

สัปปุริสธรรม 7

สำหรับหลักธรรมคำสอนในข้อนี้ จัดเป็นแนวทางของคนดี อันเป็นคุณสมบัติของคนดีที่พึงมี สามารถนำไปประกอบการใช้ชีวิตประจำวันได้ ประกอบด้วย…

 • ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ
 • อัตถัญญุตา รู้จักผล
 • อัตตัญญุตา รู้จักตน
 • มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ
 • กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา
 • ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน
 • ปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักเลือกคบคนดี

และนี่ก็คือหลักคําสอนสําคัญของศาสนาพุทธ ที่มีความสำคัญ ๆ โดยเราได้นำบางส่วนหยิบยกมาให้คุณผู้อ่านได้ทราบกันในวันนี้ เพียงคุณผู้อ่านปฏิบัติตนตามครรลองที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความยุติธรรมของกฎหมาย ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองของประเทศที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตนให้ตนเองเป็นคนดี ไม่เบียดเบียน ไม่ระรานผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตามแบบฉบับของแต่ตน พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธไปด้วย คุณอาจไม่ต้องศึกษาลงลึกดังเช่นผู้ที่ออกบวช แต่เพียงแต่ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนที่คุณสามารถทำได้ก็เพียงพอแล้ว และจากการปฏิบัติเหล่านี้ ก็จะทำให้คุณมีความสุขในทุก ๆ วัน ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างพลังแห่งศรัทธาในทุกจังหวะของชีวิตได้อย่างง่ายดายแล้ว