พระพุทธรูปปางที่พบเห็นได้บ่อย

เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยมาอย่างช้านานสำหรับใครที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่เมื่อจำความได้ก็จะเห็นพระหรือพระพุทธรูปอยู่บ่อยครั้งด้วยประเพณีผสมกับความเชื่อหลายๆ ชั่วอายุคน พระพุทธรูปแต่เดิมแล้วสร้างขึ้นเพื่อสักการะเปรียบเสมอตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่คอยสั่งสอนให้ทุกคนทำความดียึดถือศีล หลักคำสอนที่พระองค์ได้เคยให้ไว้ก่อนหลังปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถที่ต่างกันจะเรียกว่า “ปาง” ในแต่ละปางก็จะมีเรื่องเล่าขานที่แตกต่างกันออกไปอีก ตามความเชื่อของไทยพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะมีทั้งหมด 8 ปางด้วยกันหากได้ห้อยติดตัวและสวดบูชาเป็นประจำจะถือเป็นสิริมงคลอย่างมากสมัยรัตนโกสินทร์มีปรากฏด้วยกัน 6 ปางตามประวัติศาสตร์พระพุทธรูปมีราว 73 ส่วนปางที่น่าสนใจมีดังนี้

buddha_born

ปางประสูติ กล่าวถึงวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติใต้โคนต้นสาละ ขณะที่ประสูติพระพุทธเจ้าได้อยู่ในอิริยาบถยืนพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ จากนั้นเสด็จย่างพระบาทซึ่งในทุกก้าวจะมีดอกบัวขึ้นมารองรับทั้งหมด 7 ก้าวพร้อมกับกล่าววาจาได้ทันที

 

buddha_overcome_the_devil

ปางมารวิชัย (มา-ระ-วิ-ชัยคือมีชัยชนะแก่มาร) เป็นปางที่มีการกล่าวขานถึงทุกสมัยอาจจะก่อนสมัยทวาราวดีเสียด้วยซ้ำ โดยปางมารวิชัยเกิดจากพญามารที่ต้องการแย่งรัตนบัลลังก์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพญามารพ่ายแพ้ไปเพราะบุญของพระพุทธเจ้าสั่งสมมาแต่ปางก่อน แม่ธรณีปล่อยมวยผมบีบน้ำอุทิศผลบุญของพระพุทธเจ้าพัดเหล่ามารไป

 

buddha_pray_for_rainfall

ปางขอฝนหรือปางคันธารราฐ เกิดจากที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ชาวเมืองนครสาวัตถีขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากอีกทั้งพืชผลทางการเกษตรล้มตายพระพุทธเจ้าจึงทรงผ้าวัสสิกสาฎกและเสด็จไปที่สระ ยกพระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำพระหัตถ์ขวากวักเรียกฝนจากนั้นได้มีเมฆเป็นจำนวนมากตั้งเค้าทั่วทุกทิศและทำให้ฝนได้ตกลงมาเป็นที่อัศจรรย์ใจของประชาชน

 

buddha_stand

ปางพระอิริยาบถยืนพบได้ที่ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื่องด้วยจากยามเช้าทุกๆ วันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกโปรดสัตว์จะทรงหยุดยืนทอดพระเนตรความพร้อมของพระสงฆ์เมื่อเห็นว่ามีความพร้อมและเป็นระเบียบดีแล้ว  จึงเสด็จเป็นประธานนำพระสงฆ์ออกบิณฑบาตหรือไปที่ได้รับนิมนต์ไว้ทุกครั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำ

ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของปางพระพุทธเจ้าในอิริยาบถล้วนแล้วแต่มีความหมายด้วยกันทั้งสิ้นแสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสที่ใส่ใจแม้กระทั้งการกระทำเล็กน้อยของพระพุทธเจ้า โดยที่ประวัติพระพุทธเจ้ายังคงมีให้เห็นอยู่เสมอจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของภาพยนตร์ การ์ตูนอนิเมชั่นและนิทานต่างๆ อีกมากมายติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา