พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส

พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถประทับแบบนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองข้างทรงแบออกแล้วยื่นไปข้างหน้า ลักษณะกิริยารับถาดข้าวมธุปายาส ขณะที่พระพุทธรูปปางรับมธุปายาสบางแบบก็มีอิริยาบถแบบนั่งห้องพระบาทด้วยเหมือนกัน ตามตำนานเล่าว่า ช่วงเช้าของวันเพ็ญวิสาขะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ถือเป็นวันพระชนมายุครบ 35 พรรษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมโพธิสัตว์ นางสุชาดา ธิดาของเสนานีกุฎุมพี หญิงสาวชาวตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้มีการนำถาดทองคำที่บรรจุข้าวมธุปายาส มาแก้บนต่อบรรดารุกขเทวดาบริเวณต้นไทรใหญ่ เมื่อได้แลเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมโพธิสัตว์ที่ทรงประทับอยู่บริเวณ ณ ใต้ต้นไทร ทรงรัศมีออกจากบริเวณพระวรกายแผ่กระจายไปทั่วปริมณฑล ทำให้นางเข้าใจว่าพระองค์คือรุกขเทวดา นางจึงนำข้าวมธุปายาสไปถวายให้พร้อมด้วยถาดทองคำ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงแบพระหัตถ์ทั้งสองออกมาเพื่อรับถาดข้าวมธุยาสนั่นเอง นอกจากนี้ความเชื่อทางคตินิยมยังถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำปีระกาหรือปีไก่แต่ในเมื่อมีปางพระพุทธรูปเกิดขึ้นมากมายการทำความรู้จักกับปางที่มีความน่าสนใจถือว่าเป็นเรื่องดีไม่น้อย เพราะนอกจากจะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นอีกด้วย