พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถประทับแบบนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายมือขึ้นวางบนพระเพลาหรือตัก พระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้นตั้งเสมอกับพระอุระหรืออก เบนฝ่าพระหัตถ์ออกไปทางซ้าย ถือเป็นกิริยาสำรวมจิตอธิษฐานเพศบรรพชิต ตามตำนานเล่าว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้เสด็จออกมาจนพ้นกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อมาถึงแม่น้ำอโนมา พระองค์ได้เสด็จลงจากหลังมา ทรงประทับเหนือหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมีรับสั่งแกนายฉันนะว่า พระองค์จะบรรพชาถือเพศเป็นบรรพชิต ณ สถานที่แห่งนี้ ให้จงเอาเครื่องประดับพร้อมด้วยม้ากัณฐกะกลับไปยังพระนคร เจ้าชายสิทธัตถะเองได้ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่า เมื่อพระองค์ได้สำเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วจะทรงเสด็จกลับมาเทศนาโปรดบรรดาพระประยูรญาติทั้งหลาย นอกจากนี้ความเชื่อทางคตินิยมยังถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำปีเถาะหรือปีกระต่ายอีกด้วยพระพุทธรูปในศาสนาพุทธมีอยู่ด้วยกันหลายปาง แต่ละปางเองก็จะมีประวัติ ลักษณะท่าทาง ความหมายแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะเป็นปางใดก็ตามหากเป็นพระพุทธรูปคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธก็ให้ความเคารพเลื่อมใสอยู่เสมอมา