Category: พระพุทธรูปปางต่างๆ

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีลักษณะเด่นอะไรบ้าง ?

‘ศิลปะสุโขทัย’ ถือกำเนิด มาจากแคว้นสุโขทัยได้รับศาสนาพุทธเถรวาทมาจากลังกา โดยศิลปะสุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะไทยที่มีความงดงามที่สุด อีกทั้งยังมีลักษณะเด่นเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะงานศิลปะ ‘พระพุทธรูปสุโขทัย’ อันมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนนักวิชาการทั้งหลายต่างยกย่องว่าเป็นยุคทองของงานประติมากรรมไทย เลยทีเดียว พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดใหญ่ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดนี้ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปอันเป็นลักษณะของงานศิลปะสุโขทัยโดยเฉพาะ มีลักษณะที่เห็นเด่นชัด คือ พระรัศมีเป็นเปลว , พระขนงโก่ง , ขมวดพระเกศาเล็ก , พระโอษฐ์อมยิ้มเพียงเล็กน้อย , พระอังสาใหญ่ , บั้นพระองค์เล็ก นิยมสร้างในท่าปางมาวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ ฐานหน้ากระดานเกลี้ยง หมวดกำแพงเพชร พระพักตร์ตอนบนกว้าง , พระหนุเสี้ยม พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดนี้ถูกค้นพบน้อยมาก หมวดพุทธชินราช พระพักตร์ค่อนข้างกลม , พระองค์งอวบอ้วน , นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 เสมอกัน หมวดนี้มีความเชื่อกันว่า เริ่มสร้างมาตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าลิไท ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 หรือหลังกว่านั้น หมวดเบ็ดเตล็ด อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหมวดวัดตะกวน โดยหมวดนี้มีศิลปะแบบเชียงแสนและลังกาเข้ามาผสมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่มาก บางชายสังฆาฏิหรือจีวรสั้น , พระนลาฏแคบ หากแต่ฐานมักเป็นแบบสุโขทัย […]

Read More

ประวัติความเป็นมาพระพุทธรูปปางประทานพร

‘พระพุทธรูปปางประทานพร’ เป็นพระพุทธรูปที่มีความเชื่อว่า เป็นพระประจำปีมะแม ลักษณะภายนอกของพระพุทธรูปปางนี้ จะทำท่าห้อยพระหัตถ์เบื้องขวา ทางด้านองค์พระพุทธรูปนั้นปรากฏพบว่า มีทั้งท่านั่งขัดสมาธิ, ยืน และเดิน ในส่วนของท่ายืนของปางประทานพร ก็มีไม่เหมือนกับปางขอฝน ซึ่งปางประทานพรจะทรงห้อยพระหัตถ์ลง หากแต่ถ้าเป็นปางขอฝนจะทรงหงายพระหัตถ์ขึ้น โดยเป็นเครื่องหมายให้รับรู้ว่ากำลังรับน้ำฝนอยู่ อีกทั้งยังมีความแตกต่างกับปางประทานอภัยอีกด้วย โดยพระหัตถ์ข้างที่ทรงผายออก ถ้าเป็นปางประทานพรพระหัตถ์ข้างที่ทรงยกขึ้นจะงอปลายนิ้วลงมาเพียงเล็กน้อย หากแต่ปางประทานอภัยจะมีความแตกต่าง ตรงที่จะตั้งนิ้วขึ้น ไม่ได้มีการงอปลายนิ้วลงเลยแม้แต่น้อย ประวัติพระพุทธรูปปางประทานพร ถือกำเนิดมาตั้งแต่โบราณกาล ประวัติ ปางประทานพรในท่านั่ง ตอนที่พระอานนท์ได้รับการคัดเลือก ให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า พระอานนท์ได้ทูลขอพร 8 ประการ จากพระพุทธเจ้า โดยพร 4 ข้อแรก ได้แก่… ไม่ต้องประทานจีวรอันสวยงามให้แก่ท่าน ไม่ต้องประทานบิณฑบาตที่พระองค์ได้มาให้แก่ท่าน ไม่ต้องประทานให้ท่านอยู่คันธกุฏิเดียวกับพระพุทธเจ้า ไม่พาท่านไปในที่นิมนต์ และพร 4 ข้อหลัง ได้แก่… ขอให้พระพุทธเจ้าไปในนิมนต์ที่ท่านรับไว้ ถ้าท่านนำพุทธบริษัทมาขอให้ได้เข้าเฝ้าทันที ถ้ามีความสงสัยขอให้ถามได้ทันที ถ้าพระพุทธเจ้าทรงไปแสดงธรรมที่ไหน ถ้าพระอานนท์ไม่ได้ฟัง ขอให้แสดงแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าจึงได้ประทานพรทั้ง 8 ประการ ให้แก่พระอานนท์ ประวัติ ปางประทานพรในท่ายืน มีเรื่องเล่าว่า […]

Read More

ความเป็นมาปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

“พุทธศาสนา” เป็นศาสนาที่อยู่กับเราชาวโลกมายาวนานมากกว่า 2500 ปี และถือเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา ซึ่งพุทธประวัติของพุทธศาสนาก็มีเรื่องราวมายาวนาน โดยหลังจากระยะเวลาผ่านไปศาสนาพุทธก็ได้เผยแผ่ออกไปทั่วทุกทิศทางจนเป็นที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนนอกจากจะเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นจะเป็น ศาสนาสถาน วัดวาอารามต่างๆ พระพุทธรูป เป็นต้น ซึ่งพระพุทธรูปก็ถือเป็นสิ่งที่มีประวัติความเป็นมาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคเวลาและสถานที่ที่พบเจอ และหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่มีความสำคัญตามเหตุการณ์ของพุทธประวัติ ก็คือ “พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต” ที่ชาวพุทธอย่างเราอยากทราบถึงเหตุการณ์ก่อนจะมาเป็นพระพุทธรูปปางนี้  เริ่มตั้งแต่การประสูติของ “เจ้าชายสิทธัตถะ” ลูกชายของ “พระเจ้าสุทโธทนะ” เจ้าเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ และ พระนางสิริมหามายา ผู้เป็นมารดา เจ้าชายสิทธัตถะมีพระประสูติกาล ณ ป่าลุมพินีวัน ตอนพระองค์ถือกำเนิดขึ้นสามารถย่างพระบาทไปได้ 7 พร้อมกับมีดอกบัวมารองรับหลังจาก เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้เชิญพราหมณ์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชายน้อย ซึ่งพราหมณ์เกือบทั้งหมดต่างทำนายว่า “หากเจ้าชายอยู่ในราชสมบัติจะได้เป็นพระราชาที่ดี แต่หากออกบวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” แต่มีเพียงคนเดียวที่ทำนายต่างออกไปนั่นก็คือ “ โกณฑัญญะพราหมณ์ ” ที่ทำนายไว้ว่า “จะได้ออกบวชและได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” หลังจากเวลาผ่านไป เจ้าชายสิทธัตถะได้เติบใหญ่ขึ้นเป็นเจ้าชายรูปงามทั้งเก่งและมีความสามารถ โดยที่พระเจ้าสุทโธทนะได้ให้เจ้าชายอยู่แต่ในรั้วในวังปกปิดความไม่ดีไม่งามของโลกไว้จนหมดสิ้นเพื่อที่เจ้าชายจะไม่ต้องตัดสินใจไปออกบวช และต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะได้อภิเสกกับภรรยาสาวสวยชื่อ พระนางยโสธรา พิมพา ราชธิดาพระเจ้าสุปปพุทธะ แห่งกรุงเทวทหะนคร และมีบุตรชายด้วยกัน 1 คน ชื่อ […]

Read More