Category: พระพุทธรูปปางต่างๆ

ศิลปะพระพุทธรูปตามสมัยไทย

อย่างที่ทราบกันดีพระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกของเรามานานกว่า 2500ปี โดยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย โดยศาสนาพุทธได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 236 จากการสังคายนาครั้งที่ 3 โดยในยุคนั้นมี พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อุปถัมภ์ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน โดยใจความความสำคัญของการสังคายนาครั้งนี้ได้เน้นไปในเรื่องของการกำจัดนักบวชปลอมที่เข้ามาปะปนจนสร้างความเสื่อมเสียให้พุทธศาสนา แต่การสังคายนานี้ก็มีผลต่อประเทศไทยด้วย โดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระอรหันต์ไป 9 สาย โดยหนึ่งในนั้นคือ สายที่เผยแผ่ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ในยุคนั้นเรียกว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ โดยสายมีมีพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ พร้อมคณะ เป็นผู้นำศาสนาพุทธมาเผยแผ่ หลังจากเหตุการณ์การสังคายนาครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาและได้มีการสร้างศาสนาสถานและพระพุทธรูปมากมายขึ้นในแต่ละยุคสมัยของไทย เริ่มต้นจากสมัยทวารวดี  (พุทธศตวรรษที่ 12 -16) ที่เป็นยุคเริ่มต้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากอินเดีย เช่นศิลปะปาละ,ศิลปะคุปตะ ฯลฯ ที่เป็นศิลปะที่จีวรของพระพุทธรูปเป็นแบบเรียบไม่มีริ้ว,ปางนั่งขัดสมาธิที่ขัดแบบหลวมๆลักษณะของพระพักตร์จะกลม พระขนงเป็นรูปปีกกา พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนาแบะ และในยุคปลายก็มีการปะปนมาของศิลปะขอมด้วย ต่อมาใน สมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 – 18) คนส่วนใหญ่ในสมัยนี้จะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นส่วนใหญ่ เป็นศิลปะของชาวใต้ในประเทศไทย มีการสร้างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และหลักฐานที่สำคัญในยุคสมัยนี้ก็เห็นจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ในสมัยบายน เป็นยุคที่ศิลปะขอมรุ่งเรืองมาก พระพุทธรูปมีลักษณะพิเศษของศิลปะสมัยบายนโดยเฉพาะ คือ แสดงอาการยิ้ม พระเนตรปิดเหลือบลงต่ำ แสดงถึงสมาธิ และความสงบ นิยมเรียกว่า […]

Read More

พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส

พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถประทับแบบนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองข้างทรงแบออกแล้วยื่นไปข้างหน้า ลักษณะกิริยารับถาดข้าวมธุปายาส ขณะที่พระพุทธรูปปางรับมธุปายาสบางแบบก็มีอิริยาบถแบบนั่งห้องพระบาทด้วยเหมือนกัน ตามตำนานเล่าว่า ช่วงเช้าของวันเพ็ญวิสาขะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ถือเป็นวันพระชนมายุครบ 35 พรรษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมโพธิสัตว์ นางสุชาดา ธิดาของเสนานีกุฎุมพี หญิงสาวชาวตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้มีการนำถาดทองคำที่บรรจุข้าวมธุปายาส มาแก้บนต่อบรรดารุกขเทวดาบริเวณต้นไทรใหญ่ เมื่อได้แลเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมโพธิสัตว์ที่ทรงประทับอยู่บริเวณ ณ ใต้ต้นไทร ทรงรัศมีออกจากบริเวณพระวรกายแผ่กระจายไปทั่วปริมณฑล ทำให้นางเข้าใจว่าพระองค์คือรุกขเทวดา นางจึงนำข้าวมธุปายาสไปถวายให้พร้อมด้วยถาดทองคำ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงแบพระหัตถ์ทั้งสองออกมาเพื่อรับถาดข้าวมธุยาสนั่นเอง นอกจากนี้ความเชื่อทางคตินิยมยังถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำปีระกาหรือปีไก่แต่ในเมื่อมีปางพระพุทธรูปเกิดขึ้นมากมายการทำความรู้จักกับปางที่มีความน่าสนใจถือว่าเป็นเรื่องดีไม่น้อย เพราะนอกจากจะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นอีกด้วย

Read More

ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถนั่ง

พระพุทธรูปอิริยาบถนั่งเป็นพระพุทธรูปที่เราเห็นกันบ่อยมากๆ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้จักชื่อของปางต่างๆ ว่าชื่ออะไร ลองไปทำความรู้จักดูได้เลย ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถนั่งที่ควรรู้จัก พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต – นั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้น ตั้งฝ่าเสมอพระอุระ เบนไปทางซ้ายเป็นกริยาสำรวมจิต พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส – นั่งขัดสมาธิแบพระหัตถ์สองข้างยื่นออกด้านหน้า เป็นกริยารับถาดข้าวมธุปายาส บางแบก็นั่งห้อยพระบาท พระพุทธรูปปางมารวิชัย – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงธรณี บางแบบทำรูปพระแม่ธรณีนั่งบีบมวยผม ส่วนใหญ่มักสร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์สองข้างวางทับบนพระเพลา พระหัตถ์ขาวทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ขวาทับซ้าย พระพุทธรูปปางเรือนแก้ว – นั่งขัดสมาธิในเรือนแก้ว พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ บางแบบพระหัตถ์สองข้างวางซ้อนกันบนพระเพลา บางแบบขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้ว พระพุทธรูปปางนาคปรก – นั่งขัดสมาธิพระหัตถ์สองข้างหงายซ้อนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาควงกลมเป็นพุทธบัลลังก์แผ่ปกคลุมเหนือพระเศียร พระพุทธรูปปางประสานบาตร – นั่งขัดสมาธิ บาตรวางบนพระเพลา พรหัตถ์ซ้ายประคองบาตร พระหัตถ์ขวาคว่ำปิดปากบาตร พระพุทธรูปปางประทานโอวาท – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์สองข้างยกจีบนิ้วพระหัตถ์เสมอพระอุระ พระพุทธรูปสมาธิเพชร – นั่งขัดสมาธิไขว้พระชงฆ์ […]

Read More