Category: พระพุทธรูปปางต่างๆ

ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถยืน

พระพุทธรูปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือศาสนาพุทธมักเอาไว้กราบไหว้บูชา ซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปอิริยาบถยืนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายคนอาจยังไม่รู้จักว่าแต่ละองค์ที่เป็นอิริยาบถยืนมีชื่ออะไรบ้าง ลองมาทำความรู้จักกันดูโดยจะแนะนำปางที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี พระพุทธรูปอิริยาบถยืนที่ควรรู้จัก พระพุทธรูปปางรับหญ้าคา – พระหัตถ์ซ้ายห้อยข้างพระวรกาย พระหัตถ์ขวายื่นมาด้านหน้า บางแบบก็ทำเป็นอิริยาบถถือหญ้าคา บางแบบมีรูปพราหมณ์กำลังถวายหญ้าคา พระพุทธรูปปางถวายเนตร – พระเนตรสองข้างเพ่งไปด้านหน้า พระหัตถ์สองข้างประสานด้านหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับบนพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอากาศสังวรพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธรูปปางรำพึง – พระหัตถ์สองข้างยกขึ้นประสานประทับไปบริเวณพระอุระโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร – พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกแบตั้งยื่นออกไปด้านหน้าเสมอกับพระอุระ เป็นอิริยาบถการห้าม บางแบบก็เป็นพระทรงเครื่อง พระพุทธรูปปางอิทธิปาฏิหาริย์ – พระหัตถ์ซ้ายยกป้องระดับพระอุระ พระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระวรกาย บางแบบหัตถ์ขวาก็ยกเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายห้องลง บางแบบก็พักพระชานุ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร – พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตลบริเวณสะเอว มีบาตรวางบริเวณฝ่าพระหัตถ์ในท่าประคองเอาไว้ พระพุทธรูปปางโปรดพุทธบิดา – พระหัตถ์ซ้ายอยู่ท่าประคองบาตร พระหัตถ์ขวายกขึ้นมีการจีบนิ้วพระหัตถ์ขวาด้วย พระพุทธรูปปางเปิดโลก – อิริยาบถยืนบนดอกบัว พระหัตถ์สองข้างห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ออกไปด้านหน้าทั้งสองข้าง กิริยาดังกล่าวเรียกว่าทรงเปิดโลก บางแบบก็มีการยกฝ่าพระหัตถ์ขึ้นทั้งสองข้าง พระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์ – ห้อยพระหัตถ์ขวาลงมาแนบพระวรกาย ฝ่าพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ ยื่นออกมาด้านหน้าเป็นอิริยาบถทรงห้าม พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระบาท – พระหัตถ์สองข้างวางบริเวณพระเพลา บางแบบก็มีการประสานพระหัตถ์สองข้างวางบริเวณพระเพลา […]

Read More

พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถประทับแบบนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายมือขึ้นวางบนพระเพลาหรือตัก พระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้นตั้งเสมอกับพระอุระหรืออก เบนฝ่าพระหัตถ์ออกไปทางซ้าย ถือเป็นกิริยาสำรวมจิตอธิษฐานเพศบรรพชิต ตามตำนานเล่าว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้เสด็จออกมาจนพ้นกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อมาถึงแม่น้ำอโนมา พระองค์ได้เสด็จลงจากหลังมา ทรงประทับเหนือหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมีรับสั่งแกนายฉันนะว่า พระองค์จะบรรพชาถือเพศเป็นบรรพชิต ณ สถานที่แห่งนี้ ให้จงเอาเครื่องประดับพร้อมด้วยม้ากัณฐกะกลับไปยังพระนคร เจ้าชายสิทธัตถะเองได้ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่า เมื่อพระองค์ได้สำเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วจะทรงเสด็จกลับมาเทศนาโปรดบรรดาพระประยูรญาติทั้งหลาย นอกจากนี้ความเชื่อทางคตินิยมยังถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำปีเถาะหรือปีกระต่ายอีกด้วยพระพุทธรูปในศาสนาพุทธมีอยู่ด้วยกันหลายปาง แต่ละปางเองก็จะมีประวัติ ลักษณะท่าทาง ความหมายแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะเป็นปางใดก็ตามหากเป็นพระพุทธรูปคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธก็ให้ความเคารพเลื่อมใสอยู่เสมอมา

Read More

พระพุทธรูปปางที่พบเห็นได้บ่อย

เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยมาอย่างช้านานสำหรับใครที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่เมื่อจำความได้ก็จะเห็นพระหรือพระพุทธรูปอยู่บ่อยครั้งด้วยประเพณีผสมกับความเชื่อหลายๆ ชั่วอายุคน พระพุทธรูปแต่เดิมแล้วสร้างขึ้นเพื่อสักการะเปรียบเสมอตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่คอยสั่งสอนให้ทุกคนทำความดียึดถือศีล หลักคำสอนที่พระองค์ได้เคยให้ไว้ก่อนหลังปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถที่ต่างกันจะเรียกว่า “ปาง” ในแต่ละปางก็จะมีเรื่องเล่าขานที่แตกต่างกันออกไปอีก ตามความเชื่อของไทยพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะมีทั้งหมด 8 ปางด้วยกันหากได้ห้อยติดตัวและสวดบูชาเป็นประจำจะถือเป็นสิริมงคลอย่างมากสมัยรัตนโกสินทร์มีปรากฏด้วยกัน 6 ปางตามประวัติศาสตร์พระพุทธรูปมีราว 73 ส่วนปางที่น่าสนใจมีดังนี้

Read More