โอมเพจ

พระพุทธรูปเป็นที่นับถือของคนไทยมาแต่โบราณ ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คอยระลึกเสมอเกี่ยวกับการทำความดี อยู่ในศลีธรรมอันดีงามมาช้านาน นอกจากนี้ยังมีการตักบาตร บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ถือปฎิบัติมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี